Djinni Wiki PL
Advertisement
Ta strona wymaga dopracowania. Jeżeli potrafisz, spróbuj to zrobić.


Interfejs[]

Czas przyjrzeć się dokładniej interfejsowi edytora D’jinni. Tak przedstawia się standardowy interfejs edytora D’jinni:

Interface01
 1. Menu główne edytora.
 2. Pasek narzędziowy edytora.
 3. Pasek narzędziowy obszaru roboczego.
 4. Okno eksploratora zasobów (ang. resource explorer), eksploratora modułu (ang. module explorer) i inspektor obiektów gry (ang. game object inspector).
 5. Obszar roboczy.
 6. Okno właściwości (ang. properties), ulubione (ang. favourites) i lista regionów (ang. region list).
 7. Okno rejestru zdarzeń (ang. aurora log) i okno obserwacji konsoli (ang. console watch).


W tym miejscu zostanie opisany bardziej szczegółowo każdy z elementów edytora. Na początek przedstawię menu główne edytora D’jnni. Dostępność do niektórych poleceń menu jest uzależniona od tego, jakie aktualnie okno jest aktywne w obszarze roboczym edytora.

 • File – menu to zawiera polecenia związane z operacjami na plikach,
  • New – otwiera listę z poleceniami tworzenia nowych plików,
   • 2DA file (.2da) – tworzy nowy plik .2da,
   • Cutscene (.cut) – tworzy nowy plik sekwencji filmowej,
   • Conversation (.dlg) – tworzy nowy plik konwersacji (dialog),
   • Lua Script (.lua) – tworzy nowy plik skryptu w języku LUA,
   • Meta Module (.mmd) – tworzy nowy plik meta modułu,
   • Composite model (.mdl) – tworzy nowy model obiektu na bazie innego,
   • Module (.adv) – tworzy nowy moduł,
   • Neverwinter Console Macro (.ncm) – tworzy nowe makro konsoli,
   • Neverwinter Script (.nss) – tworzy nowy skrypt typu Neverwinter,
   • Quest Database (.qdb) – tworzy nową bazę danych zadań,
   • Quest File (.qst) – tworzy nowe zadanie,
   • Spawn Set (.spn) – tworzy nowy system odradzania,
   • Scene (.scn) – tworzy nową scenę,
   • Story NPC (.npc) – tworzy nowy system odradzania dla postaci fabularnej,
   • Template
    • Actionpoint (.uta) – tworzy nowy szablon punktu akcji,
    • Creature (.utc) – tworzy nowy szablon postaci,
    • Door (.utd) – tworzy nowy szablon drzwi,
    • Item (.uti) – tworzy nowy szablon przedmiotu,
    • Placeable (.utp) – tworzy nowy szablon obiektu dekoracyjnego,
    • Shop (.utm) – tworzy nowy szablon sklepu,
    • Sound (.uts) – tworzy nowy szablon dźwięk,
    • Spawnpoint (.utx) – tworzy nowy szablon punktu odradzania,
    • Trigger (.utt) – tworzy nowy szablon wyzwalacza,
    • Waypoint (.utw) – tworzy nowy szablon punktu drogi,
   • Text Note (.txt) – tworzy nowy plik tekstowy,
   • WootFX Effect (.wfx) – tworzy nowy efekt specjalny,
  • Open... – pozwala otworzyć plik,
  • Open recent – zawiera listę ostatnio używanych plików,
  • Close – zamyka aktualnie używany plik,
  • Save – pozwala zapisać aktualnie używany plik,
  • Save as... – pozwala zapisać aktualnie używany plik pod nową nazwą,
  • Save a copy – pozwala zapisać aktualnie używany plik jako kopię,
  • Save to Module As... – pozwala zapisać aktualnie używany plik bezpośrednio do modułu,
  • Exit – pozwala wyjść z edytora D’jinni,
 • Module – menu to zawiera polecenia związane z tworzeniem modułów,
  • New module (.adv) – tworzy nowy moduł,
  • Open module... – pozwala otworzyć moduł,
  • Open recent – zawiera listę ostatnio używanych modułów,
  • Import Module... – pozwala zaimportować moduł,
  • Save Module – pozwala zapisać moduł,
  • Save Module As... – pozwala zapisać moduł pod nową nazwą,
  • Close Module – pozwala zamknąć moduł.
 • Edit – menu to zawiera polecenia związane z edytowaniem plików,
  • Undo – pozwala cofnąć ostatnio wykonaną operację,
  • Redo – pozwala powtórzyć ostatnio wykonaną operację,
  • Cut – pozwala wyciąć zaznaczony obiekt,
  • Copy – pozwala skopiować zaznaczony obiekt,
  • Paste – pozwala wkleić obiekt,
  • Clear – pozwala wyczyścić zaznaczony obiekt,
  • Select All – pozwala zaznaczyć wszystkie obiekty,
 • View – menu to zawiera polecenia związane z wyświetlaniem dodatkowych narzędzi użytkowych (ang. Utility Tools Windows),
  • Utility Windows – pozwala włączyć lub wyłączyć dodatkowe narzędzia użytkowe,
   • Aurora log – wyświetla okno rejestru zdarzeń,
   • Console Watch – wyświetla okno obserwacji konsoli,
   • Favourites – wyświetla okno "Ulubione",
   • Game Object Inspector – wyświetla okno inspektora obiektów gry,
   • Lua Watch 1 – wyświetla okno obserwacji skryptów języka LUA,
   • Lua Watch 2 – wyświetla drugie okno obserwacji skryptów języka LUA,
   • Module Explorer – wyświetla okno eksploratora modułów,
   • Properties – wyświetla okno właściwości,
   • Quest Explorer – wyświetla eksploratora zadań (questów),
   • Region List – wyświetla listę regionów,
   • Resources Explorer – wyświetla okno eksploratora zasobów,
   • VirutalMem Viewer – wyświetla okno z monitoringiem użycia pamięci,
  • Toolbars – pozwala włączyć lub wyłączyć paski narzędziowe edytora D’jinni,
   • Area Editor Tools – wyświetla pasek narzędziowy edytora obszarów,
   • Console – wyświetla pasek narzędziowy konsoli,
   • Game – wyświetla pasek narzędziowy gry,
   • Game time – wyświetla pasek narzędziowy kontroli czasu w grze,
   • Standard – wyświetla standardowy pasek narzędziowy edytora D’jinni,
  • Language – pozwala ustawić wersję językową, dla której będą obowiązywać wprowadzane teksty,
  • Status bar – pozwala włączyć lub wyłączyć pasek statusu edytora D’jinni,
 • Game – menu to zawiera polecenia związane z uruchamianiem modułu z poziomu edytora D’jinni,
  • Play – pozwala uruchomić moduł w trybie gry z poziomu edytora D’jinni,
  • Pause – pozwala włączyć pauzę w uruchomionym module,
  • Stop – pozwala zatrzymać uruchomiony moduł,
  • Using MetaModule – wykorzystuje meta moduł przy uruchomieniu modułu,
  • Fullscreen – pozwala uruchomić moduł w trybie pełnoekranowym,
 • Tools – menu to zawiera polecenia związane z uruchomieniem dodatkowych narzędzi,
  • Open Quest Explorer – uruchamia eksplorator zadań (questów),
  • Start LipSyncWizard – uruchamia kreatora LipSync (wykorzystywany do synchronizacji ust postaci z wymawianą kwestią podczas konwersacji),
  • Reload Lua Scripts – przeładowuje skrypty języka LUA,
  • Reload 2DA – przeładowuje pliki .2da,
  • NSS Compiler Mode – Debug – uruchamia tester skryptów Neverwinter,
  • Options... – pozwala ustawić opcje edytora D’jinni,
 • Windows – menu to zawiera polecenia związane z otwartymi plikami,
  • Open Windows – pozwala przełączać się między otwartymi plikami (jeżeli jest otwarty więcej niż jeden plik),
  • Close – pozwala zamknąć aktywne okno,
 • Help – zawiera podstawowe informacje na temat edytora D’jinni.

Tak się przedstawia całe menu główne edytora D’jinni. Jeżeli podczas naszej pracy pojawi się dodatkowe menu związane z czymś, co akurat będziemy robić, zostanie opisane. Tak samo, jeżeli chodzi o różnego rodzaju okna jak np. eksplorator zasobów. Jak tylko skorzystamy z niego po raz pierwszy, zostanie opisany.

Teraz przyjrzymy się paskom narzędziowym edytora D’jinni. Paski te można włączyć posługując się View -> Toolbars lub klikając prawym przyciskiem myszki na menu główne edytora. Otworzy się menu:

Interface02

Aby włączyć dany pasek narzędzi wybieramy po prostu odpowiednie polecenie z tego menu. Włączony pasek narzędzi zaznaczony jest „ptaszkiem”. Poniżej włączono wszystkie paski narzędziowe edytora D’jinni:

Interface03

Aby włączyć dany pasek ponownie wybieramy go z menu. W tym miejscu zostanie opisane znaczenie ikon poszczególnych pasków narzędziowych:

 • Standard. Standardowy pasek narzędziowy edytora D’jinni.

Interface04

 1. Otwórz plik.
 2. Zapisz plik.
 3. Wytnij.
 4. Kopiuj.
 5. Wklej.
 6. Cofnij.
 7. Powtórz.
 8. Wyświetl eksplorator zasobów.
 9. Wyświetl eksplorator modułu.
 • Console. Pasek narzędziowy wykorzystywany do wysyłania komend konsoli.

Interface05

W polu Console prompt wpisujemy komendę konsoli i klikamy w przycisk Go. Komenda zostanie wykonana, a jej rezultat wyświetlony w oknie z prawej strony przycisk Go. Dodatkowo w polu Console prompt znajduje się lista ostatnio wykonywanych komend konsoli.

 • Area Editor Tools. Pasek narzędzi wykorzystywany podczas edytowania obszaru.

Interface06

 1. Włączenie lub wyłączenie siatki na edytowanym obszarze oraz przyciąganie do siatki. Siatka wraz z przyciąganiem ułatwia przesuwanie obiektów na obszarze.
 2. Ustawienie rozmiaru siatki.
 3. Równanie do poziomu siatki podłoża.
 4. Włączenie lub wyłączenie ikon pomocniczych w edytowanym obszarze.
 5. Nieużywane.
 6. Operacja lokalna.
 7. Wycisz dźwięki otoczenia.
 • Game. Pasek narzędzi wykorzystywany do uruchomienia modułu z poziomu edytora D’jinni.

Interface07

 1. Uruchomienie modułu w trybie gry.
 2. Pauza
 3. Zatrzymanie uruchomionego modułu.
 4. Włączenie lub wyłącznie uruchomienia modułu w trybie pełnoekranowym.
 • Game time. Pasek narzędzi wykorzystywany do kontroli czasu w uruchomionym module w trybie gry.

Interface08

 1. W polu World Time wyświetlana jest aktualna godzina (chodzi oczywiście o czas w grze).
 2. > normalnie płynący czas.
 3. >> czas płynący 2x szybciej.
 4. Set pozwala ustawić czas:

Interface09

5. S spowolnienie działania gry.
6. N normalne działanie gry.
7. 2 gra działa 2x szybciej.
8. 4 gra działa 4x szybciej.

Zanim przejdziemy do praktycznego wykorzystania edytora D’jinni zostanie napisane jeszcze parę słów na temat okienkowej pracy edytora. Jak już wcześniej zostało napisane edytor D’jinni jest edytorem wielozadaniowym, co oznacza, że możemy wykonywać kilka czynności jednocześnie. Poniżej przykład obszaru roboczego z otwartymi oknami różnego rodzaju:

Interface10

Łatwo zauważyć, że otwarte są 4 różne okna. Aktywne okna zaznaczone są kolorem innym niż szary, natomiast nieaktywne okna zaznaczone są na szaro. Aby okno aktywować wystarczy kliknąć w jego nazwę. Dla przykładu, jeżeli chcemy zrobić aktywne 4 okno, klikamy w nazwę tego okna:

Interface11

Okno to stanie się od razu aktywne:

Interface12

Jeżeli chcemy zamknąć dane okno, to klikamy w mały znak ‘x’ znajdujący się z prawej strony nazwy okna. Dla przykładu, jeżeli chcemy zamknąć 3 okno to klikamy w mały znak ‘x’ obok nazwy okna:

Interface13

Dane okno zostanie zamknięte:

Interface14

Jeżeli mamy otwarte tak dużo okien, że nie mieszczą się one na obszarze roboczym, to możemy je przesuwać za pomocą strzałek znajdujących się z prawej strony ekranu nad obszarem roboczym:

Interface15

Podobnie wygląda sprawa z oknami eksploratora zasobów (ang. resource explorer) i eksploratora modułu (ang. module explorer). Oba okna mogą być wyświetlone jednocześnie, ale tylko jedno z nich może być aktywne w danym momencie. Poniżej pokazano otwarte oba okna, ale aktywne jest okno eksploratora modułu:

Interface16

Jeżeli chcemy aktywować okno eksploratora zasobów, to klikamy w jego nazwę:

Interface17

Okno eksploratora zasobów stanie się aktywne:

Interface18

Jeżeli chcemy zamknąć jakieś okno to również klikamy w mały znak 'x' obok nazwy okna. Dla przykładu, jeżeli chcemy zamknąć okno eksploratora modułu to klikamy w mały znak 'x' obok nazwy okna:

Interface19

Okno zostanie zamknięte:

Interface20

To wszystko, jeżeli chodzi o interfejs edytora D’jinni. Myślę, że możemy przejść już do zagadnień praktycznych.


Poprzedni rozdział / Następny rozdział
Advertisement