Djinni Wiki PL
Advertisement

W tym podrozdziale zostanie opisany sposób tworzenia punktów odradzania (ang. spawn point). Co to w ogóle jest punkt odradzania? Jest to punkt w grze, w którym dana postać odrodzi się (ang. spawn). W jakich warunkach odrodzi się postać zależy od ustawień w systemie odradzania postaci fabularnej i / lub postaci niezależnej.


Dla naszej przygody musimy stworzyć 6 punktów odradzania. Najpierw musimy wczytać moduł, na którym będziemy tworzyć przygodę. W tym celu z menu Module wybieramy Open Module:

Spawn p01

Otworzy się standardowe okno systemu Windows służące do otwierania plików. Wyszukujemy moduł z naszą przygodą (moduły zapisywane są w folderze \Documment and Settings\nazwa_konta\Moje dokumenty\The Witcher\), zaznaczamy go i klikamy w przycisk Otwórz. Po otworzeniu modułu z lewej strony ekranu pojawi się okno eksplorator modułu (ang. module explorer):

Spawn p02

Więcej na temat interfejsu edytora Djinni znajdziecie w innym rozdziale podręcznika.


Aby dodać punkt odradzania (ang. spawn point) przede wszystkim musimy edytować obszar z grą. W tym celu rozwijamy gałąź Areas klikając w mały znak '+':

Spawn p03

Po rozwinięciu gałęzi Areas rozwijamy kolejną gałąź zawierającą obszar, który chcemy edytować, a tam dwukrotnie klikamy w opcję Edit Area:

Spawn p04

Na ekranie pojawi się okno Area loading mode. W tym oknie klikamy w przycisk Entire geometry:

Spawn p05

Po chwili do edytora zostanie wczytany obszar:

Spawn p06

Jeżeli wczytany obszar jest zbyt ciemny możemy go rozjaśnić. Dzięki temu lepiej będzie się nam pracowało. Aby rozjaśnić obszar z menu Render wybieramy Ambient -> Medium Ambient:

Spawn p07

Efekt będzie widoczny od razu:

Spawn p08

Najpierw stworzymy punkt odradzania (ang. spawn point) dla naszej postaci fabularnej, czyli dla Zygfryda. Aby postawić nowy punkt odradzania klikamy w 7 ikonę licząc od lewej strony. Ikona ta znajduje się na pasku narzędziowym nad edytowanym obszarem:

Spawn p09

Ponieważ istnieje możliwość stworzenia punktu odradzania za pomocą szablonu, szablon taki trzeba wybrać z listy. Klikamy w małą ikonę ze strzałką skierowaną w dół znajdującą się obok ikony z punktem odradzania:

Spawn p10

Z menu wybieramy Select new SpawnPoint template:

Spawn p11

Tam rozwijamy gałąź Spawnpoints poprzez kliknięcie w mały znak '+' i z listy wybieramy interesujący nas szablon poprzez dwukrotne kliknięcie w jego nazwę. W obu przypadkach do kursora "przyczepi się" obiekt reprezentujący punkt odradzania. Teraz klikamy lewym przyciskiem myszki w miejscu, w którym chcemy postawić punkt odradzania. Punkt odradzania zostanie dodany do obszaru:

Spawn p12

Teraz musimy ustawić atrybuty tego punktu odradzania. W tym celu klikamy dwukrotnie w dodany przed chwilką punkt odradzania (ang. spawn point). Z prawej strony edytora Djinni otworzy się okno Spawnpoint:

Spawn p13

W lewej kolumnie znajdują się atrybuty punktu odradzania (ang. spawn point). Atrybuty podzielone są na grupy (General, Spawning parameters oraz Position). Aby łatwiej było przemieszczać się w grupach, można je zwinąć poprzez kliknięcie w mały znak '–' obok nazwy grupy:

Spawn p14

Jeżeli potem chcemy rozwinąć wcześniej zwiniętą grupę, należy kliknąć w mały znak '+' obok nazwy grupy:

Spawn p15

W prawej kolumnie znajdują się wartości poszczególnych atrybutów. W tym miejscu przedstawiono ich znaczenie.


Grupa General:

  • Name. Atrybut ten zawiera nazwę punktu odradzania (ang. spawn point). Z reguły jest to ta sama nazwa tzn. Spawnpoint dla wszystkich punktów odradzania znajdujących się na obszarze.
  • Tag. Atrybut ten to identyfikator punktu odradzania. Z reguły jest taki sam tzn. sp_standard dla wszystkich punktów odradzania znajdujących się na obszarze. Tagi z reguły używa się w skryptach.
  • Comment. Atrybut ten zawiera dowolny komentarz. Nie jest on wykorzystywany przez grę. Jest to po prostu pole informacyjne. Można tu napisać np. informacje na temat przeznaczenia danego punktu odradzania. Po prostu klikamy myszką w prawej kolumnie obok atrybutu Comment. Dla przykładu wpiszmy tu punkt odradzania Zygfryda:

Spawn p16

Po wpisaniu tekstu naciskamy klawisz ENTER.
  • Creature Uses Orientation. Atrybut ten określa, czy postać ma odrodzić się będąc skierowana w stronę, w którą wskazuje ikona punktu odradzania. Zauważcie, że obiekt punktu odradzania, który dodaliśmy, ma strzałkę. Ustawienie tego atrybutu na opcję True spowoduje, że postać, która odrodzi się w danym punkcie odradzania będzie skierowana w stronę właśnie tej strzałki. Zygfrydowi możemy ustawić ten atrybut na True. Aby zmienić ustawienie klikamy w prawej kolumnie obok atrybutu Creature Uses Orientation:

Spawn p17

Znaczenie poszczególnych opcji atrybutu:
- False – oznacza, że postać po odrodzeniu będzie skierowana w losowo wybraną stronę,
- True – oznacza, że postać po odrodzeniu będzie skierowana w stronę, w którą zwrócony jest punkt odradzania (ang. spawn point).


Grupa Spawning parameters:

  • Appear placeable template.Ten atrybut odpowiada za wygląd punktu odradzania w grze. Standardowo punkt odradzania posiada własny obiekt, który jest niewidoczny podczas gry, ale może zajść potrzeba, że punktem odradzania ma być np. drzewo. Właśnie z pomocą tego atrybutu można to zrobić. Aby zmienić obiekt punktu odradzania klikamy w małą żółtą ikonę w prawej kolumnie atrybutu Appear pleacable template:

Spawn p18

Otworzy się standardowe okno Windows służące do wczytywania plików. Znajdujemy obiekt, który chcemy wczytać (plik w formacie .utp) i klikamy w przycisk Otwórz. Standardowy obiekt punktu odradzania zostanie automatycznie zamieniony na nowy.
  • Spawn Categories. ... :

Spawn p19

Otworzy się okno String list:

Spawn p20

Pamiętacie zapewne, że w systemie odradzania zarówno postaci fabularnej jak i niezależnej była kolumna Spawn Categories. W tej kolumnie dodawaliśmy kategorie odradzania (ang. spawn categories). Jeżeli chcemy, aby dana postać odrodziła się w danym punkcie odradzania, identyfikator kategorii odradzania zarówno w systemie odradzania postaci jak i w punkcie odradzania powinien być taki sam. Dla Zygfryda w systemie odradzania postaci fabularnej (ang. story NPC) przypisaliśmy identyfikator spawn_zygfryd. W tym punkcie odradzania musimy przypisać taki sam identyfikator. Klikamy w górnym polu okna String list:

Spawn p21

Wpisujemy spawn_zygfryd i klikamy w przycisk Add / Modify:

Spawn p22

Wpisany tekst pojawi się na liście:

Spawn p23

Klikamy w przycisk OK znajdujący się na dole okna String list. Jeżeli chcemy zmodyfikować istniejący identyfikator ponownie klikamy w małą niebieską ikonę z prawej kolumnie atrybutu Spawn Categories. Otworzy się okno String list i tam, na liście klikamy w identyfikator, który chcemy zmienić:

Spawn p24

Identyfikator pojawi się na górnym polu okna String list:

Spawn p25

Teraz można zmodyfikować identyfikator, a następnie kliknąć w przycisk Add / Modify. Jeżeli chcemy usunąć identyfikator, zaznaczamy go na liście w oknie String list, a potem klikamy w przycisk Remove:

Spawn p26

Oczywiście nie usuwamy tego identyfikatora. W końcu chcemy, aby w tym punkcie odradzania pojawił się Zygfryd. Proszę pamiętać o tym, że jeden punkt odradzania (ang. spawn point) może posiadać kilka identyfikatorów. Wtedy po prostu w jednym punkcie odradzania pojawi się kilka postaci.
  • Options. Za pomocą tego atrybutu możemy ustawić, czy postać w danym punkcie odradzania może się pojawić (ang. appear) i zniknąć (ang. disappear). Domyślnie obie opcje tego atrybutu są wybrane. Dla naszego Zygfryda to wystarczy. Aby jednak zmienić ustawienia klikamy w prawej kolumnie atrybutu Options. Otworzy się lista:

Spawn p27

Ustawienia dokonujemy przez kliknięcie w mały kwadrat obok opcji, którą chcemy odznaczyć:

Spawn p28

Ponowne kliknięcie wcześniej odznaczonej opcji spowoduje jej zaznaczenie. Jeżeli chcemy ustawić wszystkie opcje to po prostu klikamy w mały kwadrat obok gwiazdki:

Spawn p29

Znaczenie poszczególnych opcji atrybutu:
- Can appear here – oznacza, że postać może pojawić się w tym punkcie odradzania (ang. spawn point),
- Can disappear here – oznacza, że postać może zniknąć w tym punkcie odradzania.
  • TemplateResRef. Atrybut ten zawiera plik szablonu punktu odradzania. Punkty odradzania także mają swoje szablony. Standardowym szablonem punktu odradzania jest plik sp_spawnpoint.utx. Jeżeli chcemy przypisad inny szablon dla punktu odradzania klikamy w małą żółtą ikonę w prawej kolumnie atrybutu TemplateResRef:

Spawn p30

Otworzy się standardowe okno Windows służące do wczytywania plików. Wyszukujemy interesujący nasz szablon i klikamy w przycisk Otwórz.


Grupa Position:

  • X, Y, Z. Te trzy atrybuty to po prostu pozycja X, Y ,Z punktu odradzania na obszarze. Najlepiej ustawiać pozycję punktu odradzania za pomocą odpowiednich narzędzi, ale czasami zachodzi potrzeba dokładniejszego ustawienia. W takim przypadku można posłużyć się tymi trzema atrybutami i wpisać odpowiednie wartości.


Tak wyglądają poszczególne atrybuty punktu odradzania (ang. spawn point). Dodaliśmy też punkt odradzania dla Zygfryda. Musimy dodać jeszcze 5 dla pozostałych postaci z naszej przygody. Dodajcie kolejny punkt odradzania niedaleko Zygfryda. To będzie punkt odradzania dla Józka. Ustawcie mu takie atrybuty:

- Creature Uses Orientation – True,
- Spawn Categories – spawn_jozek.

Dodajcie kolejny punkt odradzania, ale gdzieś w oddali. Tym razem będzie to punkt odradzania dla Magistra. Ustawicie mu następujące atrybuty:

- Creature Uses Orientation – True,
- Spawn Categories – spawn_magister.

Obok punktu odradzania dla Magistra postawcie dwa kolejne punkty odradzania. Dla pierwsze punktu odradzania ustawcie takie atrybuty:

- Creature Uses Orientation – True,
- Spawn Categories – spawn_bandyta1.

Dla drugiego:

- Creature Uses Orientation – True,
- Spawn Categories – spawn_bandyta2.

Pozostał nam jeszcze jeden punkt odradzania. Przyszła kolej na wilki. Dodajcie gdzieś dalej kolejny punkt odradzania. Ustawcie mu następujące atrybuty:

- Creature Uses Orientation – False,
- Spawn Categories – spawn_wilk.


I to wszystko na temat tworzenia punktów odradzania. Nasze postacie mają już miejsca, gdzie mogą pojawić się w grze. Czas na kolejny etap tworzenia przygody.

Advertisement